joi, 28 august 2008

Ofiice-Word,Excel,Power point Gratis

Compatibile cu alte suite majore de birou, OpenOffice.org este gratuit pentru a descărca, folosi, şi să distribuiţi. Descarca-l acum, şi pentru a obţine:
Writer – a word processor you can use for anything from writing a quick letter to producing an entire book. Scriitor - un procesor de text pe care le puteţi folosi pentru orice de la scris, o scurtă scrisoare de la a produce o întreaga carte.
Calc – a powerful spreadsheet with all the tools you need to calculate, analyse, and present your data in numerical reports or sizzling graphics. Calc - o foaie de calcul puternic, cu toate instrumentele de care aveţi nevoie pentru a calcula, să analizeze şi, în prezent datele dvs. de rapoarte numerice sau grafice sizzling.
Impress – the fastest, most powerful way to create effective multimedia presentations. About us - cel mai rapid, cel mai puternic, eficient mod de a crea prezentări multimedia.
Draw – lets you produce everything from simple diagrams to dynamic 3D illustrations. Egal - vă permite să producă totul de la simple diagrame la ilustraţii dinamice 3D.
Base – lets you manipulate databases seamlessly. Base - baze de date vă permite să manipuleze perfect. Create and modify tables, forms, queries, and reports, all from within OpenOffice.org Creaţi şi modifica tabele, formulare, interogări, rapoarte şi, în termen de la toate OpenOffice.org
Math – lets you create mathematical equations with a graphic user interface or by directly typing your formulas into the equation editor. Math - vă permite să creaţi ecuaţii matematice, cu o interfata grafica utilizator, direct sau prin tastarea dvs. formule în editorul de ecuatii.

Why OpenOffice.org? De ce OpenOffice.org?

OpenOffice.org is synonymous with quality OpenOffice.org este sinonim cu calitatea
  • nu are nimic de ascuns - produsul se încadrează în standuri sau faima
OpenOffice.org is easy to use OpenOffice.org este uşor de utilizat
  • the software looks and feels familiar and is instantly usable by anyone who has used a competitive product software-ul arata si se simte instantaneu este familiară şi uşor de folosit de către oricine care a folosit un produs competitiv
  • it’s easy to change to OpenOffice.org - the software reads all major competitors’ files este uşor de a schimba la OpenOffice.org - software-ul citeste toate marile competitorilor fisiere
  • few language barriers - if it’s not yet available in your language, the chances are it will be soon puţine bariere lingvistice - dacă nu este încă disponibil în limba dvs., şansele sunt ea va fi în curând
  • OpenOffice.org is supported by a global community of friendly volunteers, only too happy to provide assistance to newcomers and advanced users alike OpenOffice.org este sprijinit de o comunitate globala de uşor de voluntari, numai prea fericiti pentru a oferi asistenţă nou veniţi şi utilizatorii avansaţi deopotrivă
OpenOffice.org is free software
OpenOffice.org este software-ul liber
  • you may download OpenOffice.org completely free of any licence fees Puteţi descărca OpenOffice.org complet libere de orice taxe de licenţă
  • install it on as many PCs as you like să-l instalaţi pe cât mai multe PC-uri ca va place
  • use it for any purpose - private, educational, government and public administration, commercial... folosi pentru orice scop - privat, educaţional, guvernamental şi al administraţiei publice, comerciale ...
  • pass on copies free of charge to family, friends, students, employees, etc. treci la copii gratuit, familie, prieteni, studenţi, angajaţi, etc
Download